Onze winkel voorraad wordt met de hand bijgewerkt. Bel even of het werkelijk nog op voorraad is als u van ver komt.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Deze zijn bij Dutch Computer Centre (Potterstraat 6) kosteloos af te halen.

Hieronder vind u de leveringsvoorwaarden zoals die gedeponeerd zijn.
De gedeponeerde leveringsvoorwaarden zijn de enige juiste, elke andere versie is slechts informatief.
Dutch Computer Centre is niet aansprakelijk voor fouten in de hieronder gegeven leveringsvoorwaarden.

Dutch Computer Centre
Gevestigd te Bergen op Zoom

Ingeschreven in het Handelsregister van Breda onder nummer 20106575.

1. ALGEMEEN

1.1 Dutch Computer Centre houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van computers en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en transacties, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij wij schriftelijk met diens voorwaarden hebben ingestemd.

1.3 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

2. ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING

2.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door Dutch Computer Centre op haalbaarheid is beoordeeld en schriftelijk is bevestigd binnen 5 dagen.
Dutch Computer heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21,0% BTW, tenzij anders aangegeven, en exclusief verzendkosten.

2.3 Wij zijn gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van de opdrachtgever houden wij rekening, voor zover wij zulks verantwoord achten.

2.4 Wij zijn gerechtigd, de aan ons verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

2.5 Wij verplichten ons en eventueel door ons voor de uitvoering van opdrachten ingezette derden tot geheimhouding ten opzichte van alle gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.

2.6 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dutch Computer Centre en een opdrachtgever waarop Dutch Computer Centre deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.7 De zaken van Dutch Computer Centre worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de koopopdracht, tenzij de levertijd meer dan drie maanden bedraagt.(11.1)

2.8 De diensten van Dutch Computer Centre worden verricht tegen de prijs die Dutch Computer Centre na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Dutch Computer Centre kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.2 De opdrachtgever is verplicht ons erop te wijzen dat een foutieve afhandeling van een opdracht gevaar voor personen en/of zaken kan opleveren. Indien de opdrachtgever een dergelijke mededeling achterwege laat, zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een dergelijke – foutieve – afhandeling.

3.2 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van Dutch Computer Centre of haar ondergeschikten.

4. LEVERING

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Ducht Computer Centre de wijze van verzending. In geval Dutch Computer Centre de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Dutch Computer Centre. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.2 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.3 Levertijden geven wij zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend aan. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan tien werkdagen heeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot enige schade-vergoeding.

4.4 Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

4.5 Mocht de opdrachtgever menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan ons mede te delen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

4.7 Ingeval wij een klacht als gegrond beoordelen, zullen wij – ter onze keuze – het geleverde verbeteren, of het vervangen, of een reductie op de prijs verlenen.

4.6 In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Dutch Computer Centre op te geven opslagplaats, heeft Dutch Computer Centre het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Dutch Computer Centre toekomende rechten.

5. OVERMACHT

5.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Dutch Computer Centre geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutch Computer Centre niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij Dutch Computer Centre daaronder begrepen.

5.2 Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtssituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moeten staken, behouden wij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

6. VERZENDING

6.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, per telefax, per telex, per koerier e.d.

6.2 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd. Een en ander dient door ons bijvoorbeeld door middel van een afdruk van de desbetreffende communicatiedialoog te worden gestaafd.

7. AUTEURSRECHTEN

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behouden wij het auteursrecht op door ons vervaardigde teksten en programmatuur.

8. BETALING

8.1 De betaling van rekeningen dient uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum netto contant te geschieden. Tenzij anders overeengekomen. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is.

8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, echter met een minimum
van € 100,00.

8.3 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of tevens behouden wij ons het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfacturen te verzenden. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na ons schriftelijk verzoek een dergelijke zekerheid heeft gesteld, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behouden wij het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

8.4 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen het genoemde betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd te protesteren. Bij gebrek van een zodanig protest vervalt zijn recht om tegen de hoogte van het factuurbedrag bezwaar te maken.

8.5 Het geleverde is onbetwistbaar eigendom van Dutch Computer Centre totdat volledige betaling is geschied op de door ons aangegeven wijze. Het geleverde is daarom per onmiddellijk opeisbaar zodra niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het terugvorderen ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting en het geleverde zal daarom na volledige betaling aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Alle kosten te maken voor het terugvorderen van het geleverde zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. GESCHILLEN

9.1 Mocht ten minste een der partijen van mening zijn dat er sprake is van een geschil over een opdracht, dan worden de geschillen aan de bevoegde rechter te Bergen op Zoom voorgelegd. Niettemin blijft Dutch Computer Centre bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

10. GARANTIEBEPALINGEN

10.1 Dutch Computer Centre garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. Dit geld niet voor tweedehands goederen.

10.2 De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

10.3 Aanspraak op garantie kan worden gemaakt tot uiterlijk de eerste werkdag, volgend op de vervaldatum van de garantietermijn. De garantietermijn begint op de dag van afgifte/verzending van het goed.

10.4 Vervanging van defecte producten of reparaties van de producten verlengen de garantietermijn niet.

10.5 Een defect goed dient op eigen kosten bij ons te worden afgeleverd en opgehaald.

10.6 Het recht op garantie wordt opgeschort zodra er niet aan de betalingsverplichting voor geleverde is voldaan, totdat volledige betaling is geschied (de aankoopsom PLUS alle incasso-kosten).

10.7 De verkoper kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

10.8 De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

11. PRIJSVERHOGING

11.1 Indien Dutch Computer Centre met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is Dutch Computer Centre niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, als de levertijd meer dan drie maanden bedraagt, tenzij de prijsverhoging meer beloopt
dan 5%.

11.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

12. SLOTBEPALINGEN

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand.

Deze leveringsvoorwaarden zijn eerst aangemaakt op 15 juni 2002 en voor het laatst aangepast op 15 juni 2002.

Voor meer informatie en/of bestellingen:
Tel: 0164 – 273803 of Fax: 0164 – 273814

Vrijblijvende richtprijzen incl. 21,0% BTW
Prijs- en/of specificatie-wijzigingen voorbehouden.